Quy trình thanh toán hoa hồng cho đối tác

11/11/2020

Quy định về việc thanh toán hoa hồng cho đối tác

  • Khi có doanh thu được ghi nhận, hai bên sẽ tiến hành đối soát. Thời gian đối soát là trong vòng 10 ngày đầu của tháng kế tiếp. Việc đối soát được thực hiện trên tất cả số doanh thu được ghi nhận của tháng trước đó.
  • Ngay sau khi biên bản đối soát được phê duyệt, Base sẽ tiến hành thanh toán cho Đối tác  từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng thực hiện đối soát.
  • Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản tới số tài khoản do Đối tác  cung cấp. (Base chịu các phí chuyển khoản phát sinh với điều kiện chi nhánh ngân hàng mở tài khoản của Đối tác đặt tại Việt Nam).
  • Căn cứ vào giá trị thanh toán các khoản hoa hồng, Đối tác sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho Base theo mỗi kỳ thanh toán nêu trên.
  • Trong trường hợp Đối tác là cá nhân (không có giấy phép đăng ký kinh doanh), Base sẽ trích lại 10% thuế TNCN của giá trị thanh toán nêu trên

Quy trình thanh toán

Bước 1: Base làm Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát và gửi qua địa chỉ email đối tác cung cấp, yêu cầu đối tác xác nhận số tiền hoa hồng và các thông tin.

Bước 2: Đối tác trả lời email để xác nhận các thông tin

Bước 3: Base sẽ in ký Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát, đối tác ký và gửi lại một bản cho Base

Bước 4: Base tiến hành thanh toán sau khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ đối tác gửi lại

Bước 5: Đối tác xuất hoá đơn cho Base (nếu có) theo quy định

Base@2020 All rights Reserved