Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Quy trình đối soát và thanh toán hoa hồng cho đối tác

I. Cách thức ghi nhận hoa hồng

A. Thời điểm ghi nhận hoa hồng

  • Khi khách hàng do đối tác giới thiệu ký hợp đồng và phát sinh doanh thu, Đối tác sẽ được ghi nhận hoa hồng. 

B. Tỷ lệ hoa hồng 

Các loại hoa hồng đối tác được ghi nhận:

  • 15% hợp đồng đầu tiên với đối tác giới thiệu
  • 15% tự động trên doanh thu phát sinh trong vòng 6 tháng 

Chi tiết về các loại hoa hồng đối tác được ghi nhận và các trường hợp loại trừ được quy định tại Chính sách Affiliate.

C. Thời gian thanh toán 

Base tiến hành đối soát và thanh toán hoa hồng cho đối tác từ ngày 1-15 tháng T-1 và những khoản doanh thu hợp lệ nhưng chưa được đối soát ở các tháng trước đó (nếu có).

II. Quy trình đối soát và thanh toán

A. Quy trình đối soát hoa hồng

Bước 1: Base gửi Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát và gửi qua địa chỉ email đối tác cung cấp, yêu cầu đối tác xác nhận số tiền hoa hồng và các thông tin.

Bước 2: Đối tác trả lời email để xác nhận các thông tin

Bước 3: Base sẽ in ký Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát. Đối tác ký và gửi lại một bản cho Base.

Bước 4: Base tiến hành thanh toán sau khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ đối tác gửi lại

Lưu ý: 

  • Với đối tác ký hợp đồng cá nhân, hồ sơ thanh toán bao gồm Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát có chữ ký hai bên.
  • Với đối tác ký hợp đồng doanh nghiệp, hồ sơ thanh toán bao gồm Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát có chữ ký, con dấu hai bên và hoá đơn VAT cho khoản hoa hồng được nhận.

B. Quy trình thanh toán

Bước 1: Base làm Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát và gửi qua địa chỉ email đối tác cung cấp, yêu cầu đối tác xác nhận số tiền hoa hồng và các thông tin.

Bước 2: Đối tác trả lời email để xác nhận các thông tin

Bước 3: Base sẽ in ký Bảng chi tiết hoa hồng và Biên bản đối soát, đối tác ký và gửi lại một bản cho Base

Bước 4: Base tiến hành thanh toán sau khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ đối tác gửi lại

Bước 5: Đối tác xuất hoá đơn cho Base (nếu có) theo quy định

C. Phương thức thanh toán: 

Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản tới số tài khoản do Đối tác cung cấp. (Base chịu các phí chuyển khoản phát sinh với điều kiện chi nhánh ngân hàng mở tài khoản của Đối tác đặt tại Việt Nam).

Trong trường hợp Đối tác là cá nhân (không có giấy phép đăng ký kinh doanh), Base sẽ trích lại 10% thuế TNCN của giá trị thanh toán nêu trên