Theo dõi khách hàng bạn đã giới thiệu và hoa hồng

10/11/2020

Trong màn hình hệ thống Base Affiliate Tracking, vào “Conversion” để theo dõi các khách hàng bạn đã giới thiệu cho Base và commission nhận được

Thẻ “Customer”: Theo dõi các khách hàng bạn đã giới thiệu và trạng thái (Won: Đã ký hợp đồng; Active: đang trong quá trình làm việc; Lost; Đã thất bại)

Thẻ “Conversion & Commission“: Theo dõi giá trị hợp đồng và commission bạn nhận được từ các khách hàng ký hợp đồng thành công

Base@2020 All rights Reserved